شرح وظایف کارشناسان کتابخانه

1- ارائه خدمات عضویت دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان

2- نیازسنجی از کاربران کتابخانه و اعضای هیئت علمی در خصوص منابع مورد نیاز کتابخانه

3- درخواست منابع جدید جهت غنی سازی کتابخانه(کتب فارسی و لاتین)

4- آماده سازی منابع(ثبت دفتر و سیستم، کدگذاری و لیبل زنی) طبق اصول کتابخانه های علوم پزشکی و رده بندی NLM

5- وجین منابع قدیمی و بلا استفاده

6- رف خوانی و مرتب سازی منابع کتابخانه

7- آماده سازی و ثبت پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

8- پاسخگویی به مراجعه کنندگان در خصوص نیازهای اطلاعاتی و منابع الکترونیکی

9- امانت دهی، تمدید و نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابها

10- برگزاری کارگاه های جستجو در منابع اطلاعاتی پزشکی

11- انجام تسویه حساب اعضای کتابخانه

فایل ها