مدیریت امور عمومی مجتمع پردیس علوم پزشکی قم

 

جناب آقای سید محمد خلیلی نیا

تلفن:02531971103