آدرس : بلوار الغدیر ، روبری ورزشگاه یادگار امام (ره) ، مجتمع پردیس علوم پزشکی قم
شماره تماس : 02531970000
کدپستی : 3736175513
ایمیل : puq@muq.ac.ir